یافتن کالاها و سرویسها

میزان فضا
پهنای باند ماهانه
پردازشگر
Ram
تعداد بازدید در لحظه
استفاده Mysql از CPU
I1
3,000 ماهانه
200مگابایت
5گیگابایت
1هسته
128مگابایت
5
4هستهI2
5,000 ماهانه
500مگابایت
10گیگابایت
1هسته
128مگابایت
5
4هستهI3
10,000 ماهانه
1000مگابایت
20گیگابایت
1هسته
128مگابایت
5
4هستهI4
13,000 ماهانه
2000مگابایت
40گیگابایت
1هسته
128مگابایت
5
4هسته