یافتن کالاها و سرویسها

میزان فضا
پهنای باند ماهانه
پردازشگر
Ram
تعداد بازدید در لحظه
استفاده Mysql از CPU
G1
2,500 ماهانه
200مگابایت
5گیگابایت
1هسته
128مگابایت
5
4هستهG2
3,000 ماهانه
500مگابایت
10گیگابایت
1هسته
128مگابایت
5
4هستهG3
6,000 ماهانه
1000مگابایت
20گیگابایت
1هسته
128مگابایت
5
4هستهG4
11,000 ماهانه
2000مگابایت
40گیگابایت
1هسته
128مگابایت
5
4هسته