یافتن کالاها و سرویسها

فضا
پهنای باند
کنترل پنل
دیتابیس
کاربر FTP
ایمیل
زیر دامنه
CP1
2,000 ماهانه
200 MB
5 GB
Cpanel
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدودCP2
3,000 ماهانه
500 MB
10 GB
Cpanel
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدودCP3
4,000 ماهانه
1000 MB
20 GB
Cpanel
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدودCP4
5,000 ماهانه
2000 MB
40 GB
Cpanel
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدودCP5
8,000 ماهانه
3000
نامحدود
Cpanel
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود